Divine logo

De rol van de pijnappelklier in mystieke ervaringen

Epifyse of Pijnappelklier

De Epifyse zit tegen het dak van de tussenhersenen, om precies te zijn aan de bovenkant van het derde ventrikel. Deze klier is zo groot als een gedroogde erwt en weegt nauwelijks 200 milligram.

Pijnappelklier

Het is een typische jeugdklier die na het tiende levensjaar begint af te nemen. Het afscheidingsproduct van de epifyse heeft tot de pubertijd een remmende werking op de hormonale activiteit van de geslachtsklieren. Dan op een zekere tijdstip, bepaald door de mysterieuze klok des levens, wordt de epifyse buiten werking gesteld, en geven de adenohypofyse(hypofysevoorkwab) de geslachtsklieren het sein dat de productie van geslachtshormonen kan beginnen. De huidige westerse wetenschap is nog niet zover en heeft nog niet zoveel feiten over de functie van deze hormoonklier verzameld, hoewel ze de hormonen serotonine, melatonine en Dimethyltryptamine(DMT) hebben ontdekt. Waargenomen effecten van melatonine op het immuunsysteem zijn onder meer de toegenomen productie van natural killer cellen, stimulering van de fagocytose en bevordering van de groei van beenmergcellen en over antikanker eigenschappen beschikt. De wetenschap heeft ontdekt, dat de epifyse op een ritmische wisseling van licht reageert. En dat het een neurovegatatief controle orgaan is en de meeste hormonale invloeden, bijvoorbeeld die van het geslacht en of stofwisselingshormoon kan afremmen. Ze beschikt over een zogenaamde circadiaans ritme en over een grotere met jaargetijden samenhangende ritme. Ze is het hart van de psychomatische controle, zoals word gesuggereerd door haar ligging midden in de hersenen. De vele aanwijzingen geven aan dat de pijnappelklier een fijngevoelig neuronaal en endocrien regelorgaan is, dat communiceert door middel van onder andere een combinatie van neuronale elektrische activiteit en een assortiment hormonen waarvan een gedeelte psychoactief is. Wat de pijnappelklier als verzameling zachte weefsels uniek maakt zijn de microscopische bolletjes ('hersenzandkorrels') in de cellen, die bestaan uit concentrische lagen van naaldvormige calciet-, apatiet- en magnetietkristallen. De laatste zijn gevoelig voor sterkte- en richtingsveranderingen in het aardmagnetisch veld. Wat de samenhang is tussen de (psychoactieve) hormonen, de elektrische neuronenactiviteit en de diverse kristallen - is voor zover ons bekend, nooit beschreven. Wel bestaan er publicaties over deze elementen afzonderlijk. Over de functie van de hersenzandkorrels is nog niets bekend, behalve dat de grootten en hoeveelheid ervan geen samenhang vertonen met de menselijke leeftijd, in tegenstelling tot wat lang gedacht is.

Epifyse

De epifyse lijkt een belangrijke rol te spelen bij de synchronisatie van bepaalde lichaamsfuncties aan dagelijkse en seizoenvariaties. uit onderzoek is aangetoond dat de epifyse fungeert als de biologische klok die de dag-nachtritmen ook circadiaans ritme bestuurt. circadiaans ritme, het verschijnsel dat vele fysiologische processen bij planten en dieren een ritme van ca. één dag (Lat.: dies), dwz. 24 uur, vertonen. Dit ritme wordt door uitwendige factoren (bijv. belichting, voedseltoediening) steeds ´bijgesteld´. Bij een snelle verplaatsing naar oost of west raakt de biologische klok van slag. Bij zoogdieren is de epifyse betrokken bij de regeling van de seizoensgewijze voortplanting, doordat het de jaarlijkse lichtvariaties koppelt aan de activiteit van de geslachtsklieren via een wisselende productie van melatonine.

De rol van de pijnappelklier in mystieke ervaringen

Projectvoorstel door Dr. Saskia Bosman, biologe.

Onze pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen produceert, die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus. De hormonen zijn serotonine, melatonine, DMT (dimethyltryptamine), 5meo-DMT (5-methoxy-dimethyltryptamine) en pinoline.
Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een "kosmische antenne" via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

Pijnappelklier

Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van electrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe electrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen. De vraag die dit project poogt te beantwoorden is: welke hersen-structuren worden actief voor de pijnappelklier de hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring? Welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf? Welke mechanismen en zenuwbanen een rol spelen in de stimulering en remming van de hormoonproductie en electrische activiteit van de pijnappelklier als gevolg van de licht-donker-cyclus, is reeds bekend. De mechanismen die de productie van bepaalde pijnappelklier-hormonen teweegbrengen bij mystieke ervaringen, zijn onbekend. Ook is nog geen poging gedaan om de electrische activiteit van de pijnappelklier tijdens mystieke ervaringen te meten. Voor dit project zullen drie groepen proefpersonen gevormd worden:
1. Mensen die (ook in het laboratorium) mystieke ervaringen bij zichzelf kunnen opwekken door middel van stil gebed en/of meditatie.
2. Mensen die in stilte kunnen bidden en/of mediteren in het laboratorium, maar die nooit in staat zijn geweest om mystieke ervaringen bij zichzelf op te wekken, al zouden ze dat wel willen.
3. Mensen die in stilte kunnen bidden en/of mediteren in het laboratorium, maar die niet geloven dat een mystieke ervaring vandaag de dag mogelijk is (mystieke ervaringen, beschreven in de Bijbel, zijn voor hen iets wat tot het verleden behoort, of een metafoor). Groep 3 dient om erachter te komen, of hun specifieke geloof (ëmystieke ervaringen onmogelijkë) een negatief effect heeft op de resultaten. Uit een eerder onderzoek naar de relatie tussen diverse bewustzijnsstaten, bereikt door diverse vormen van meditatie en EEG hersengolfpatronen, is ons reeds duidelijk geworden dat alle drie groepen mensen bestaan. Metingen van de activiteit van de pijnappelklier en van de rest van de hersenen zullen gedaan worden tijdens rust en tijdens stil gebed en/of meditatie. Na iedere sessie zal de proefpersonen gevraagd worden naar hun subjectieve ervaringen en zullen bloedmonsters afgenomen worden voor bepalingen van de spiegels van de pijnappelklier-hormonen. De activiteit van de pijnappelklier en van de rest van de hersenen zullen gemeten worden door middel van: A. Een meerkanaals SQUID neuromagnetometer, die de magnetische component meet van de electrische hersen-activiteit. (Hiermee zijn reeds de eerste, belovende metingen gedaan aan de pijnappelklier.) Teneinde deze metingen ruimtelijk te kunnen relateren aan de pijnappelklier en andere hersenstructuren, zullen deze bij iedere proefpersoon eenmalig gelokaliseerd moeten worden door middel van MRI scanning. Een PET scanner; deze is in staat om de bloeddoorstroming en diverse soorten stofwisselings-activiteit te lokaliseren en te meten in de hersenen. Beide apparaten zijn in staat om de activiteit te meten van diep gelegen hersenstructuren. Meettijd met beide apparaten zal geboekt worden in diverse ziekenhuizen en universiteiten in en om Nederland. Vervolgens zal een statistische analyse uitgevoerd worden van de verschillen in meetresultaten tussen de groepen proefpersonen, tussen rust en gebed/meditatie en tussen de subjectieve verslagen van het wel of niet hebben van een mystieke ervaring. Dit project zal naar verwachting meer inzicht opleveren in wat er topografisch in de hersenen gebeurt voor, tijdens en na een mystieke ervaring. Het is bedoeld als het begin van steeds dieper gaand onderzoek, waarin diverse disciplines betrokken zullen worden. Er zijn ook nieuwe meetmethoden in ontwikkeling voor de activiteit van de pijnappelklier: - Capacitief met gebruikmaking van de Heart Tuner, ontwikkeld door Dan Winter, Jan Souren et al. - Meting van de natuurlijke microgolf-emissie van de pijnappelklier i.s.m. Han Vriezen et al., gebaseerd op het werk van de (wijlen) Duitse ingenieur Robert Endroes.21 Dr. Saskia Bosman, biologe. Literatuurstudie door Saskia Bosman, over de rol van de pijnappelklier (epifyse) in spirituele ervaringen: www.milieubewustzijn.nl, doorklikken naar Projecten resp. Bewustzijnsonderzoek.. Referenties: 1. W.B. Quay, ëPineal Chemistry (in cellular and physiological mechanisms)ë, Charles Thomas Publishers, Springfield, IL, USA, 1974, ISBN 0-398-02802-8. 2. R.J. Wurtman, J. Axelrod, D.E. Kelly, ëThe Pinealë, Academic Press, New York, London, 1968, LCCCN 68-26632 3. Russel J. Reiter, ëThe Pineal - 1977ë, Eden Press, 1977 (from series: ëAnnual Research Reviews, distr. Churchill Livingstone: The Pineal, Vol. 2, 1977), ISBN 0-443-01706-9 4. ëPineal Glandë, http://soma.npa.uiuc.edu/labs/greenough/statements/rswain/hormones/011996.html 5. Lukas Buehler Ph.D.: ëDrugs and Their Receptorsë, http://www.whatislife.com/reader/anaesthetics/anaesthetics.html 6. Genevieve Lewis Paulson, ëKundalini and the Chakrasë, Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1996, ISBN 0-87542-592-5 7. J.C. Callaway, ëA Proposed Mechanism for the Visions of Dream Sleepë, Medical Hypotheses Vol. 36 (1988) p. 119-124, http://www.cures-not-wars.org/medhyp1.html 8. R. McClay, ëThe Pineal Gland, LSD and Serotoninë, 19 March 1976 (from a pharmacology paper), http://www.magnet.ch/serendipity/mcclay/pineal.html#a1.6 9. R. Strassman, M.D., ëUpdate on the University of New Mexico Studies: DMT and Psilocybinë, http://www3.10pht.com/~bb/drugs/dmt/dmt_psil.html 10. T. McKenna, D. McKenna, ëThe Invisible Landscapeë, Harper San Francisco, 1993, ISBN 0-06-250635-8 11. M.A. Persinger: ëNeuropsychological Bases of God Beliefsë, Praeger, New York, 1987. 12. S. Bosman, T. Kuiper: ëInnerlijke beelden en het breinë/ëInner Images and the Brainë (Dutch), Bres147, p. 94-102. 13. J. Karhu & C. Tesche, ëCharacterization of Hippocampal and Cerebellar Activityë, http://boojum.hut.fi/research/brain/ar98hippo.html 14. 306-kanaals neuromagnetometer from Finland: http://boojum.hut.fi/research/brain/index.html and http://www.neuromag.com 15. T. M. Peters: ëImage-Guided Surgery: From X-Rays to Virtual Realityë, http://www.irus.rri.on.ca/igns/documents/XRVR.pdf 16. R. Stufflebeam and W. Bechtel: ëPET: Exploring the Myth and the Methodë, http://www.cas.ilstu.edu/philosophy/stufflebeam/pages/papers/philsci.html 17. ëNeuroanaesthesiaë, http://www.health.adelaide.edu.au/icu/files/anaesthesia_notes/neurosurgery.pdf 18. D. Baleriaux: ëNeuroradiology: Past, Present and Futureë, http://www.medical.philips.com/clinical/mm40_3/pdf/baleria.pdf 19. S. Bosman: ëA Holistic Research Project on the Role of the Pineal Gland as an Intermediary Between the Physical and Metaphysical Worlds of Experience.ë Foundation of Environmental Consciousness, The Netherlands, 2000. 20. www.soulinvitation.com/lifeforce 21. Robert Endroes: ëDie Strahlung der Erdeë, Paffrath Verlag, Remschied (D), 1988 Bron: Stamcel.org Onderzoeken naar de rol van kristallen in de Pijnappelklier:
New Crystal in the Pineal Gland
Piezoelectricity in the human pineal gland

Terug